โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

งานประกันคุณภาพ

คู่มือการปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่

แผนภูมิ

ระบบการประกัน

ประกาศค่าเป้าหมาย

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ประกาศใช้มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ผลการประเมิน

รอบ 4

รอบ 3

รายงานประจำปี

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท์
โทร : 097-067-4999
อีเมล : krusun@mh.ac.th