โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ณัฐติญา พุทธิโชติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู คศ.1


น.ส.ดลฤดี ปัสสา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครู คศ.1


นายอภิชาติ แสนโคตร

ครูชำนาญการ


น.ส.ปิยะวรรณ เรืองสา

ครู คศ.1


นายศักดิ์ชัย ราชนิยม

ครู คศ.1


น.ส.จิราพร ยกตั้ง

ครู คศ.1


น.ส.ภิญญดา พรมกลาง

ครู คศ.1


น.ส.อรวรรณ จิตประไพ

หัวหน้าสาระเทคโนโลยี
ครูชำนาญการ


นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์

รองหัวหน้าสาระเทคโนโลยี
ครู คศ.1


นายอาทิตย์ พลสุวรรณ

ครู คศ.1


นายอนุชา บุญรินทร์

ครู คศ.1


น.ส.กมลชนก คนชาญ

ครูอัตราจ้าง

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X