โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ณัฐติญา พุทธิโชติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู คศ.1


น.ส.ดลฤดี ปัสสา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ


น.ส.ปิยะวรรณ เรืองสา

ครู คศ.1


ดร.ศักดิ์ชัย ราชนิยม

ครูชำนาญการ


น.ส.จิราพร ยกตั้ง

ครู คศ.1


น.ส.ภิญญดา พรมกลาง

ครู คศ.1


น.ส.พรปวีณ์ คชหิรัญ

ครูผู้ช่วย


นายรฐนนท์ ควรระงับ

ครูผู้ช่วย


นายสาโรจน์ มีสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย


น.ส.พรธรรมมิก นามแดง

ครูผู้ช่วย


น.ส.อรวรรณ จิตประไพ

หัวหน้าสาระเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์

รองหัวหน้าสาระเทคโนโลยี
ครู คศ.1


นายอาทิตย์ พลสุวรรณ

ครู คศ.1


นายอนุชา บุญรินทร์

ครู คศ.1


นายจิตวัฒ เหมกระจ่าง

ครูผู้ช่วย


น.ส.กมลชนก คนชาญ

ครูอัตราจ้าง


นายณัฐวัฒน์ สุกแดง

ครูอัตราจ้าง

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X