โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนฤเทพ บัวพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูคศ.1


น.ส.จารุวรรณ เทียนเงิน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดารัตน์ บูรณวนิช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.เครือวัลย์ ปุจฉาการ

ครูชำนาญการ


น.ส.ณฐพร ชาวพงษ์

ครู คศ.1


น.ส.ณภัทร์วรัญญ์
พิมพ์หล่อ

ครู คศ.1


นางสาวรวิพร บุญมณี

ครู คศ.1