โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.จารุวรรณ เทียนเงิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดารัตน์ บูรณวนิช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ


น.ส.เครือวัลย์ ปุจฉาการ

ครูชำนาญการ


น.ส.ณฐพร ชาวพงษ์

ครู คศ.1


นายนฤเทพ บัวพัฒน์

ครู คศ.1


น.ส.ณภัทร์วรัญญ์
พิมพ์หล่อ

ครู คศ.1


นางสาวรวิพร บุญมณี

ครู คศ.1