โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.กาญจนา วรสิงห์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู คศ.1


นายณชพล
ฐานะอุดมมงคล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ


นางอภิรดี วัศราติยานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.กิตติภา นิมา

ครูชำนาญการ


น.ส.นิธิมา อัศวบุญญาเลิศ

ครู คศ.1


นายศุภรัตน์ แนวเนียม

ครู คศ.1


น.ส.สิริมา ศรียาภัย

ครู คศ.1


น.ส.สุนีย์ เกียรติสมพร

ครูผู้ช่วย


น.ส.อรวรรณ ราชแผน

ครูอัตราจ้าง


น.ส.วรรณนิษา คำบุญเรือง

ครูอัตราจ้าง