โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมหรรณพาราม

ลำดับที่ชื่อ -นามสกุลผู้แทน
1นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2พระเทพสุตเมธีผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
3พระสมุห์อนันต์ โชติธัมมโมผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
4นายกนก แสนประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5นายสัณห์ อินต๊ะชัยวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
6นายพรเทพ ตันติวานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7นายศักรภพ ธนปติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8นางสาวรัตนา โลหะรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9นางสาวธนวิภา สมศรีผู้ทรงคุณวุฒิ
10พลอากาศโทเอกราช ชาติชัยผู้แทนผู้ปกครอง
11นางอังสนา เกิดบุญส่งผู้แทนครู
12นายโสภณ แย้มยิ้มผู้แทนศิษย์เก่า
13นายธีรินทร์ สุรางค์ศรีรัฐผู้แทนองค์กรชุมชน
14นายภคพงษ์ สอดส่องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15นายวิจิตร สมบัติวงศ์กรรมการและเลขานุการ