โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมหรรณพาราม ปีการศึกษา 2563

ที่ชื่อ – สกุลห้องชื่อ นักเรียนในปกครองตำแหน่ง
1นายปัญญา อบเชย2/1
5/4
เด็กชายจิรายุ อบเชย
นางสาวพิชญาภา พรีพรม
ประธานกรรมการ
2นางอรสา สัตยา6/3นางสาวอรณิชา ทองประศรีรองประธานกรรมการ
3นางสาววณิชชา ปิ่นเสริมสูตรศรี4/4นายธนาคาร ผดุงวิทย์เหรัญญิก
4นางสาวไปร่ ตรีบาตร2/7เด็กหญิงพิชชาภา มีพร้อมปฎิคม
5นาวาอากาศโทสมพร หอมจิตต์1/1เด็กหญิงวริศราพร คงแก้วนายทะเบียน
6นางวิจิตรา แน่งน้อย3/4เด็กหญิงอาริยา เกตุตากแดดประชาสัมพันธ์
7นายบุญนาค พรหมมาลี1/5เด็กชายชลธาร ขอวรกลางผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8นายอำนาจ แสนสุขทวีทรัพย์1/2เด็กหญิงบวรลักษณ์ แสนสุขทวีทรัพย์กรรมการ
9นายวัทธวัฒน์ พลับสอาด1/4เด็กชายณัฐดนัย พลับสอาดกรรมการ
10นางสาวมณฑารัตน์ เงินเนย1/6เด็กหญิงจิตร์สุดา กิมทองกรรมการ
11นางขวัญเรือน สังข์แก้ว1/7เด็กชายกิตตินันท์ สังข์แก้วกรรมการ
12นางสาววัลลิภา คำศรี2/2เด็กหญิงจารุวรรณ คำศรีกรรมการ
13นางกรรณิกา แทนคุณ2/3เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แทนคุณกรรมการ
14นายเอกพล จันทร์กาบ2/4เด็กชายเพชรพล จันทร์กาบกรรมการ
15นางสาวสุรัตน์ เกลากลาง2/5เด็กหญิงบัวชมพู เจริญศรีกรรมการ
16นายชูชาติ คำใส2/6เด็กชายชัยชนะ คำใสกรรมการ
17นางศุภลักษณ์ กิจการ3/1เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์ ตุ้มสูงเนินกรรมการ
18นางธนพรรณ สุภารัตน์3/2เด็กชายณัฐนนท์ เฉลิมฤทธิ์กรรมการ
19นายภัลลพ ธำรงศรีสกุล3/3เด็กชายชยานนท์ ธำรงศรีกุลกรรมการ
20นายพัฒนพล อยู่สิน3/5เด็กชายอำพล อยู่สินกรรมการ
21นายประพจน์ ตาลปีก3/6นายปรมินท์ ตาลปีกกรรมการ
22นายบุญมี สีสังข์3/7เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสังข์กรรมการ
23นางพุธทา ทองใบ4/1นางสาวชลธิชา แสงแก้วกรรมการ
24นายธีรชัย เงินพรหม4/2นายณภัทร เงินพรหมกรรมการ
25นายศิลปชัย จินศิลป์4/3นางสาวณัฐชยา จินศิลป์กรรมการ
26นายอภิชาติ แฮ้พฤกษ์4/5นางสาวศุภนิดา แฮ้พฤกษ์กรรมการ
27นางสาวอารียา ฤทธิภา5/1นางสาวจามจุรี การะเกษกรรมการ
28นางสาวปภาวรินท์ จันทร์อร่าม5/2นางสาวนภาพรรณ กงศรีกรรมการ
29นางเบญจมาศ ปามิ5/3นายอิศเรศ ปามิกรรมการ
30นางสมพร นิ่มทองสุข5/5นายพีระพัฒน์ นิ่มทองสุขกรรมการ
31นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์6/1นายสรศักดิ์ สุวรรณบูลย์กรรมการ
32นางสาวอารีรัตน์ ฤทธิ์เนียม6/2นางสาวรชตา ปัญญายิ่งกรรมการ
33นางพรรณี ปานเหลือ6/4นางสาวอัมพวรรณ ปานเหลือกรรมการ
34นางสาวนัฐสุดา เทาตัน6/5นางสาวแพรพลอย พวงพัฒน์กรรมการ
35นายพงษ์พันธ์ ศิริพงษ์1/3เด็กชายศักดิ์พล ศิริพงษ์เลขานุการ
36นายธีระพันธุ์ นาคายนผู้ช่วยเลขานุการ