โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู

🎉🎉โรงเรียนมหรรณพาราม ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
จำนวน 6 ราย
ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายศิวนัท อะโนราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. นายอนุชา บุญรินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวณัฐติญา พุทธิโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวภิญญดา พรมกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางสาวณภัทร์วรัญญ์ พิมพ์หล่อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6. นางสาวรวิพร บุญมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Previous Post
Newer Post