โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
วิสัยทัศน์ พันธิกิจ

กรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนมหรรณพาราม

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้สู่อาชีพในอนาคต

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย น้ำใจงาม

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ เพื่อเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ
7. ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลก
3. ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เกิดทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ
5. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีสภาพแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
7. ชุมชนและองค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สู่อาชีพในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพอย่างครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษา

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X