โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


น.ส.ปิยะเนตร ม่วงมีค่า

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครู คศ.1


นางเสาวลักษณ์ คงทน

ครูชำนาญการ


นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต

ครู คศ.1


น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ

ครู คศ.1


นายนำชัย แสนศิลป์

ครู คศ.1


น.ส.ปาฏลี พรหมอ่อน

ครู คศ.1


น.ส.เบญจภรณ์ ยันตะบุศย์

ครู คศ.1


Josil Mae R.Sumabong

ครูต่างชาติ


Leona Florissa Davac

ครูต่างชาติ

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X