โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


น.ส.ปิยะเนตร ม่วงมีค่า

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครู คศ.1


น.ส.พรพิมล เครือวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ


นางเสาวลักษณ์ คงทน

ครูชำนาญการ


นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต

ครู คศ.1


น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ

ครู คศ.1


นายนำชัย แสนศิลป์

ครู คศ.1


น.ส.ปาฏลี พรหมอ่อน

ครูผู้ช่วย


น.ส.ศิริวรรณ ชูด้วง

ครูอัตราจ้าง


Josil Mae R.Sumabong

ครูต่างชาติ


Christina Pante Bigcas

ครูต่างชาติ

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X