โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

ลูกจ้างประจำ


นายประสงค์ ใจชื้น

หัวหน้านักการภารโรง


นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว

นักการ


นายมานะ นิลโถม

นักการ


นายจงกล จุ้ยประเสริฐ

นักการ


นางกชกร จิ๋วรักษา

นักการ


นายบุญส่ง บุญกลิ่น

ร.ป.ภ.


นายประสิทธิ์ ระยะรวงชัย

นักการ อัตราจ้าง


นายบรรเจิด ผันทอง

ร.ป.ภ. อัตราจ้าง


นายนิรุตต์ สุวรรณหงษ์

นักการ อัตราจ้าง


นายสมบัติ ไทยแสง

พนักงานขับรถ อัตราจ้าง

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X