โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Smart Class) ปีการศึกษา 2566

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
📝เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว
1. ใบมอบตัว (พิมพ์จากระบบพิมพ์ใบมอบตัว
ซึ่งจะเปิดให้พิมพ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2566)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
4. สูติบัตร (ในกรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา)
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียน
⚠ *ให้ผู้มีสิทธิ์มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลาในประกาศ
⚠ **หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
📝สามารถพิมพ์ใบมอบตัวผ่านระบบ
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X