โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม และ ผศ.กิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการรับนักเรียนสำหรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X