โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพารามได้ดำเนินการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

โรงเรียนมหรรณพารามได้ดำเนินการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีว่าที่ร้อยตรี เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูเสาวนีย์ เปรมดิลกรัตน์ หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ นำเสนอ Best Practice ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เรียนร่วม/เรียนรวม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X