โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมหรรณพาราม

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมหรรณพาราม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม มีมติให้โรงเรียนจัดทำมาตรการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ในการนี้งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมหรรณพาราม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนหรรณพาราม

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X