โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2565

 โรงเรียนมหรรณพารามได้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนเป็นสำคัญ คณะกรรมการฝ่ายบริหารจึงได้มีมติให้จัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Online , On Hand , Oh Demand ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ภายหลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X