กิจกรรมปฏิบัติการประกอบอาหารหารายได้ระหว่างเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทโนโลยี
วันที่ 20 -25 สิงหาคม 2557


001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG