น.ส.ลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศ
ครู คศ.2 สอนวิทย์
หน.กลุ่มสาระฯ


นายดานิยาน สันบากอ
ครู คศ.1
สอนวิทย์


นายอภิชาติ แสนโคตร
    ครูชำนาญการ สอนวิทย์


     

น.ส.ปิยะวรรณ เรืองสา
ครู คศ.1 สอนวิทย์

น.ส.ดลฤดี ปัสสา
ครู คศ.1 สอนวิทย์

น.ส.กัญญา รอบแคว้น
ครู คศ.1 สอนวิทย์
     

นายศักดิ์ชัย ราชนิยม
ครู คศ.1 สอนวิทย์

น.ส.จิราพร ยกตั้ง
     ครูผู้ช่วย สอนวิทย์

น.ส.ภิญญดา พรมกลาง
         ครูผู้ช่วย สอนวิทย์

     

น.ส.ณัฐติญา พุทธิโชติ
ครูผู้ช่วย สอนวิทย์

นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
ครูชำนาญการ สอนCom


นายมานะ ผิวผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนCom

นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์
ครู คศ.1
สอนCom

นายอาทิตย์ พลสุวรรณ
ครู คศ.1
สอนCom

นายอนุชา บุญรินทร์
ครูผู้ช่วย
สอนCom

น.ส.กมลชนก คนชาญ
สอนวิทยาศาสตร์