น.ส.สุนทรี บุญจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ หน.งานแนะแนว

น.ส.กฤษณา ประชากุล
ครูชำนาญการพิเศษน.ส.ทวินันท์ ชุ่มจิตร
ครู คศ.1

     
     
ครูเจ้าหน้าที่งานการศึกษาพิเศษ
     


นางสาวอารีนา และมาลีนางสาวพนาไพร โกยรัมย์

     

น.ส.ภูสุตา โสไกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ