ภาพกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย
จากการแสดงละครในวรรณคดีไทย 4 เรื่อง

จัดโดยกลุ่มสาระฯภาษาไทย ณ หอประชุมอาคาร 5

วันที่ 21 ก.ค. 2554


DSC_0347_resize.JPG

DSC_0348_resize.JPG

DSC_0349_resize.JPG

DSC_0350_resize.JPG

DSC_0351_resize.JPG

DSC_0352_resize.JPG

DSC_0353_resize.JPG

DSC_0354_resize.JPG

DSC_0355_resize.JPG

DSC_0356_resize.JPG

DSC_0357_resize.JPG

DSC_0358_resize.JPG

DSC_0359_resize.JPG

DSC_0360_resize.JPG

DSC_0361_resize.JPG

DSC_0362_resize.JPG

DSC_0363_resize.JPG

DSC_0364_resize.JPG

DSC_0365_resize.JPG

DSC_0366_resize.JPG

DSC_0367_resize.JPG

DSC_0369_resize.JPG

DSC_0370_resize.JPG

DSC_0371_resize.JPG

DSC_0372_resize.JPG

DSC_0373_resize.JPG

DSC_0374_resize.JPG

DSC_0375_resize.JPG

DSC_0376_resize.JPG

DSC_0377_resize.JPG

DSC_0378_resize.JPG

DSC_0379_resize.JPG

DSC_0380_resize.JPG

DSC_0381_resize.JPG

DSC_0382_resize.JPG

DSC_0383_resize.JPG

DSC_0384_resize.JPG

DSC_0385_resize.JPG

DSC_0386_resize.JPG

DSC_0387_resize.JPG

DSC_0388_resize.JPG

DSC_0389_resize.JPG

DSC_0390_resize.JPG

DSC_0391_resize.JPG

DSC_0392_resize.JPG

DSC_0393_resize.JPG

DSC_0394_resize.JPG

DSC_0395_resize.JPG

DSC_0396_resize.JPG

DSC_0397_resize.JPG

DSC_0398_resize.JPG

DSC_0399_resize.JPG

DSC_0400_resize.JPG

DSC_0401_resize.JPG

DSC_0402_resize.JPG

DSC_0403_resize.JPG

DSC_0404_resize.JPG

DSC_0405_resize.JPG

DSC_0406_resize.JPG

DSC_0407_resize.JPG

DSC_0408_resize.JPG

DSC_0409_resize.JPG

DSC_0410_resize.JPG

DSC_0411_resize.JPG

DSC_0412_resize.JPG

DSC_0413_resize.JPG

DSC_0414_resize.JPG

DSC_0415_resize.JPG

DSC_0416_resize.JPG

DSC_0417_resize.JPG

DSC_0418_resize.JPG

DSC_0419_resize.JPG

DSC_0420_resize.JPG

DSC_0421_resize.JPG

DSC_0422_resize.JPG

DSC_0423_resize.JPG

DSC_0424_resize.JPG

DSC_0425_resize.JPG

DSC_0426_resize.JPG

DSC_0427_resize.JPG

DSC_0428_resize.JPG

DSC_0429_resize.JPG

DSC_0430_resize.JPG

DSC_0431_resize.JPG

DSC_0432_resize.JPG

DSC_0433_resize.JPG

DSC_0434_resize.JPG

DSC_0435_resize.JPG

DSC_0436_resize.JPG

DSC_0437_resize.JPG

DSC_0438_resize.JPG

DSC_0439_resize.JPG

DSC_0440_resize.JPG

DSC_0441_resize.JPG

DSC_0442_resize.JPG

DSC_0443_resize.JPG

DSC_0444_resize.JPG

DSC_0445_resize.JPG

DSC_0446_resize.JPG

DSC_0447_resize.JPG

DSC_0448_resize.JPG

DSC_0449_resize.JPG

DSC_0450_resize.JPG

DSC_0451_resize.JPG

DSC_0452_resize.JPG

DSC_0453_resize.JPG

DSC_0454_resize.JPG

DSC_0455_resize.JPG

DSC_0456_resize.JPG

DSC_0457_resize.JPG

DSC_0458_resize.JPG

DSC_0459_resize.JPG

DSC_0460_resize.JPG

DSC_0461_resize.JPG

DSC_0462_resize.JPG

DSC_0463_resize.JPG

DSC_0464_resize.JPG

DSC_0465_resize.JPG

DSC_0466_resize.JPG

DSC_0467_resize.JPG

DSC_0468_resize.JPG

DSC_0469_resize.JPG

DSC_0470_resize.JPG

DSC_0471_resize.JPG

DSC_0472_resize.JPG

DSC_0473_resize.JPG

DSC_0474_resize.JPG

DSC_0475_resize.JPG

DSC_0476_resize.JPG

DSC_0477_resize.JPG

DSC_0478_resize.JPG

DSC_0479_resize.JPG

DSC_0480_resize.JPG

DSC_0481_resize.JPG

DSC_0482_resize.JPG

DSC_0483_resize.JPG

DSC_0484_resize.JPG

DSC_0485_resize.JPG

DSC_0486_resize.JPG

DSC_0487_resize.JPG

DSC_0488_resize.JPG

DSC_0489_resize.JPG

DSC_0490_resize.JPG

DSC_0491_resize.JPG

DSC_0492_resize.JPG

DSC_0493_resize.JPG

DSC_0494_resize.JPG

DSC_0495_resize.JPG

DSC_0496_resize.JPG

DSC_0497_resize.JPG

DSC_0498_resize.JPG

DSC_0499_resize.JPG

DSC_0500_resize.JPG

DSC_0501_resize.JPG

DSC_0502_resize.JPG

DSC_0503_resize.JPG

DSC_0504_resize.JPG

DSC_0505_resize.JPG

DSC_0506_resize.JPG

DSC_0507_resize.JPG

DSC_0508_resize.JPG

DSC_0509_resize.JPG

DSC_0510_resize.JPG

DSC_0511_resize.JPG

DSC_0512_resize.JPG

DSC_0513_resize.JPG

DSC_0514_resize.JPG

DSC_0515_resize.JPG

DSC_0516_resize.JPG

DSC_0517_resize.JPG

DSC_0518_resize.JPG

DSC_0519_resize.JPG

DSC_0520_resize.JPG

DSC_0521_resize.JPG

DSC_0522_resize.JPG

DSC_0523_resize.JPG

DSC_0524_resize.JPG

DSC_0525_resize.JPG

DSC_0526_resize.JPG

DSC_0527_resize.JPG

DSC_0528_resize.JPG

DSC_0529_resize.JPG

DSC_0530_resize.JPG

DSC_0531_resize.JPG

DSC_0532_resize.JPG

DSC_0533_resize.JPG

DSC_0534_resize.JPG