นายสุริชัย กุลจิตติประวิช
สอนภาษาญี่ปุ่นMr.Chagie P. Abulencia
สอนภาษาอังกฤษ


Miss Josil Mae R.Sumabong
สอนภาษาอังกฤษ
     

น.ส.ภูสุตา โสไกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     

นายกาบีรอน กรดดำ
สอนศิลปะ

นางสาวไอรินลดา สีมาพล
สอนนาฏศิลป์

นางสาวจตุพร วิรัตจริยาพร
สอนภาษาจีน