ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผู้อำนวยการสุภาณี ธรรมาธิคม กับนักศึกษาฝึกสอนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     

นางสาววนาลี ชมภูเจริญ
นักศึกษาฝึกสอนเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัชญา เครือคง
นักศึกษาฝึกสอน
เอกวิทยาศาสตร์

นางสาวสายสุณี แก้วภักดี
นักศึกษาฝึกสอน
เอกคณิตศาสตร์
     

นางสาวรจเรข คงแก้ว
นักศึกษาฝึกสอนเอกคณิตศาสตร์

นางสาวรักกัณต์ ขอทับกลาง
นักศึกษาฝึกสอนเอกคณิตศาสตร

นายชูกสุล โปสุวรรณ
นักศึกษาฝึกสอนโสตทัศนศึกษา

     


นางสาวศิรินภา กางทา
นักศึกษาฝึกสอนเอกภาษาอังกฤษ


นางสาวเกวลิน คิดดี
นักศึกษาฝึกสอนเอกภาษาอังกฤษ


นายสมดี ศรีบุญจันทร์
นักศึกษาฝึกสอนเอกสังคมศึกษา


     

นางสาวสุนิษา สุวรรณภัย
นักศึกษาฝึกสอนเอกสังคมศึกษา

นางสาวจิตรา แสงบุญ
นักศึกษาฝึกสอนเอกสังคมศึกษา์

นางสาวเมวิกา มะลิรัมย์
นักศึกษาฝึกสอนเอกคอมพิวเตอร์
     

นางสาวพามิลา เพชรมณี
นักศึกษาฝึกสอนเอกคอมพิวเตอร์

นางสาวชนิดาภา ณ ศรีสุข
นักศึกษาฝึกสอนเอกคอมพิวเตอร