พระอิศวร
พระอุมาเทวี
พระพรต
พระนารายณ์
พระอินทร
นางมณโฑ
พระราม
พระลักษณ์

นางสีดา

ท้าวมาลีวราช
ทศกัณฐ์
นางสัมนักขา
นางเบญจกาย
พิเภก
มัยราพณ์
มารีศ
กุมภกรรณ
นนทก
อสุรผัด
วิรุณจำบัง
หนุมาน
ชมพูพาน
พาลี
สุพรรณมัจฉา
สุครีพ
มัจฉาน
องคต
นิลพัท
สดายุ

ตัวละครในรามเกียรติ์

ฝ่ายตัวละครที่เป็นมนุษย์

 

 

 

 

 

ตัวละครที่เป็นยักษ์

 

 

 

 

 

ตัวละครที่เป็นสัตว์