วันที่ 20 พ.ค. 2556
ฝ่ายบริหาร คณะคร ูจำนวน 22 ท่านที่ร่วมประชุมการใช้กระบวนการสร้างระบบ Coachin and Mentoring
ประชุมครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุม 116
เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติการจัดการแผนการเรียนรู้
ตามกระบวนการสร้างระบบและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching และMentoring)001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG