นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ
ครู คศ.1 หน.กลุ่มสาระฯ


นางพรนภา รัชนิพนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

     

นายธีรธร วิศวปติ
ครู คศ.1

นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์
ครู คศ.1
     

นายธนพล ชัยนคร
สอนพลศึกษา