น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์
ครู คศ.1 หน.กลุ่มสาระฯ

น.ส.พรพิมล เครือวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเสาวลักษณ์ คงทน
ครูชำนาญการ

     

นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า
ครู คศ.1

น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ
ครู คศ.1

นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต
ครู คศ.1
     

นายนำชัย แสนศิลป์
ครู คศ.1

น.ส.ปาฏลี พรหมอ่อน
ครูผู้ช่วย
     

Mr.Gio Ybanes Tabuan
สอนภาษาอังกฤษ

Miss Josil Mae R.Sumabong
สอนภาษาอังกฤษ