ค้นหาที่ google

 

 

 

ลำดับชั้นของกฎหมายดังกล่าวมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดรองลงมาคือพระราช บัญญัติ และพระราชกำหนดรองลงมาอีก คือ พระ ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อ บังคับ จนถึงประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ตามลำดับชั้นโดยถือหลักว่ากฎหมายที่อยู่ในลำดับล่างจะไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในลำดับสูงกว่าไม่ได้ฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงเป็นแม่บทที่ใช้เป็นหลักในการปกครองของประเทศ ถ้าหากปรากฏว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นเป็นอัน ใช้บังคับไม่ได้โดย องค์กรที่จะทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายฉบับใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือ ไม่ ก็คือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสำหรับผู้มีอำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญได้แก่บุคคลหรือ คณะบุคคลที่มีอำนาจอันสูงสุดและแท้จริงในรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ตรารัฐธรรมนูญ ขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายในสังคมไทยที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งก็คือการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญและมี การออกกฎหมายต่อมาอีกมากมายทั้งใน รูปของพระ ราช บัญญัติ และกฎหมายในลำดับรองการจะกล่าวถึงกฎหมายกับ สังคมไทยให้เห็นภาพรวมได้เด่นชัดต้องกล่าวถึงการจัดลำดับชั้นของกฎหมายเริ่มตั้งแต่กฎหมายแม่บทคือ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายในลำดับรองลงไปเพื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงดังนี้
ลำดับชั้นของกฏหมายไทย