Download โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2554
โครงการที่ 13 โครงการที่ 14 งานประจำ และแบบฟอร์ม
     
แบบสรุปกิจกรรมปี 2554 แบบสรุปการรายงานผลปฏิบัติงาน54 คู่มือการใช้งานจออัจฉริยะที่ห้องสมุดโรงเรียนไฟล์PDF
    คู่มือการใช้งานจออัจฉริยะที่ห้องสมุดโรงเรียนในรูปไฟล์zip
     
โครงการโรงเรียนปีงบประมาณ 2554 No1 โครงการโรงเรียนปีงบประมาณ 2554 No2 โครงการโรงเรียนปีงบประมาณ 2554 No3
     
งานแผนงานโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1โครงการพลศึกษา
9.โครงการชุมชน องค์กร
17.โครงการส่งเสริมการอ่าน
2.โครงการจริยธรรม 10.โครงการหลักสูตร 18.โครงการพิเศษเรียนร่วม
3.โครงการทักษะการสื่อสาร 11.โครงการสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 19.โครงการเรียนฟรี 15 ปี
4.โครงการคิดวิเคราะห์ 12.โครงการประกัน 20.งานงบประมาณ
5.โครงการผลสัมฤทธิ์ 13.โครงการแหล่งเรียนรู้ สื่อ 21.งานบุคคล
6.โครงการทักษะการทำงาน 14.โครงการความดีลูก ม.ณ. 22.งานวิชาการ
7.โครงการครู 15.โครงการโรงเรียนมาตรฐาน 23.งานบริหารทั่วไป
8.โครงการเทคโนโลยี 16.โครการส่งเสริมความเป็นเลิศ และอัจฉริยภาพ 24.ใบแทรกในแผนปี56
  แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมปี2556
 
แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนปีงบประมาณ 2557
  ราคาสินค้าประจำปี 2557  
     
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2555เพิ่มสาระท้องถิ่น ปกแผนการจัดการเรียนรู้ปี2555 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชกา
     
     
วารสารสารสนเทศปี 2554    
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินภายนอกรอบ3 ตัวบ่งชี้ 6.2 รอบ 3 แบบประเมินข้อมูลภาคสนาม
คู่มือประเมินภายนอกรอบ 3    
     
แบบฟอร์มสารสนเทศ 2555 รายชื่อบุคลากรของโรงเรียนปี 56