นางลักขณา เอื้อใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หน.กลุ่มสาระฯ

นางเทวี โพธิ์ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ดวงเดือน กลีบอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ

     

นายศิวนัท อะโนราช
ครูผู้ช่วย