นายกฤติกร บุญมี
ครู คศ.1 หน.กลุ่มสาระฯ


นางวาสนา นาครัตน์
ครูชำนาญการพิเศษนายกิตติิภูมิ มีมอญ
ครูผู้ช่วย

     

นายกาบีรอน กรดดำ
สอนศิลปะ