ข่าวประชาสัมพันธ์
 - ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่2)  
- ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน 
 - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ในสถานศึกษา
 - ประกาศแจ้งการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
- ประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษาในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด